Extranjería

Entenem la Migració com un Dret Humà, Per això en Lexcoop oferim assessorament, tramitació i assistència lletrada en els diferents afers d’estrangeria com ara:

  • Autoritzacions de Residència i Treball: per compte aliè i per compte propi
  • Autoritzacions de Residència per Circumstàncies Excepcionals: arrelament social, arrelament laboral, arrelament familiar, per Raons Humanitàries.
  • Autoritzacions de Residència i Treball per la Llei d’Emprenedors
  • Renovacions
  • Recursos
  • Permisos d’Estudiants
  • Homologació de Títols
  • Modificació
  • Nacionalitat
  • Procediments sancionadors;

Si tinguessis qualsevol consulta sobre aquests assumptes o altres de caràcter jurídic contacta amb nosaltres perquè puguem ajudar-te en tota la matèria de Migracions i Estrangeria.